KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu

Okrem nižšie vymenovaných produktov a služieb skupina KMG poskytuje klientom tradičné ad hoc prieskumy trhu projektované na mieru, tj. presne podľa potrieb klienta.

 • Komplexná podpora
  Poradenstvo - Analýza relevantných oblastí podniku a spracovanie stratégie napredovania
 • CATI studio (Call Centrum pre váš marketingový výskum)
  Efektívny telefonický prieskum - plus CATI over WEB
 • Marketingový audit
  Nezávislý audit marketingových činností podniku
 • KMG OmniBus
  Multiklientský výskum na reprezentatívnej vzorke 1000 domácností
 • KMG Opinion
  Výskum názorov a postojov širokej verejnosti k aktuálnym celospoločenským javom
 • KMG Municipal
  Komunálny výskum, verejná správa a jej problematika
 • Fokusové skupiny (Focus Group Discussion, FGD)
  Riadené diskusie s malými skupinami aktuálnych / potenciálnych zákazníkov
 • Individuálne hĺbkové rozhovory (In-depth Interview)
  Hĺbkové skúmanie postojov respondentov formou rozhovoru s kvalifikovaným moderátorom
 • Mystery Shopping
  Pozorovanie výkonnosti a úrovne personálu a zariadení z pohľadu zákazníka
 • pro-BRAND (Branding)
  Riadenie budovania, rozvoja a komunikácie firemných značiek
 • Štúdiové testy (CLT / In-hall Test)
  Pre-testy TV reklamy, testy obalov, textov, plošných reklám a plagátov
 • EffieMeter (model COB, kontinuálny výskum AdTrack)
  Systém Merania Efektívnosti Reklamy
 • Desk Research
  Sekundárna analýza údajov z existujúcich informačných zdrojov
 • Data-Pro
  Štatistické spracovanie marketingových dát klienta dodávateľským spôsobom (outsourcing)

Typicky využívané výskumné služby:

people

 • Analýza trhu a segmentácia
 • Pozíciovanie značky
 • Výskum spokojnosti zákazníka
 • Optimalizácia produktov a ich testovanie
 • Cenové stratégie a cenové testy
 • Monitoring reklamy a meranie účinnosti
 • Vývoj komunikačnej stratégie

web by (c) 2006 INET