KMG
SK   EN   CZ

 

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu

Právna doložka KMG, s.r.o.

PRED PRÍSTUPOM NA WWW STRÁNKY SPOLOČNOSTI KMG, s.r.o. A PRED ICH POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

Pri prístupe na WWW stránky spoločnosti KMG a pri ich použití súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Nepoužívajte tieto stránky, pokiaľ nesúhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami. Tieto WWW stránky, vrátane obsahu a usporiadania každej jednotlivej stránky, súboru stránok a dát či iných materiálov prístupných prostredníctvom týchto stránok, sú plne vo vlastníctve spoločnosti KMG, s.r.o. Copyright © 2006 KMG, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

Je dovolené ukladať výňatky z WWW stránok KMG na lokálny počítač a tlačiť ich kópie iba pre osobné nekomerčné využitie a zobrazovať a ukazovať WWW stránky KMG verejnosti. Je dovolené používať a distribuovať výňatky z WWW stránok KMG v nevyhnutnej veľkosti za účelom poskytnutia priameho pripojenia na stránky alebo pripojenia prostredníctvom vyhľadávacích služieb Internetu. Akýkoľvek iný spôsob použitia, reprodukcie, prekladu, prispôsobenia, úpravy, iné zmeny, distribúcia alebo uloženie WWW stránok KMG v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, a to vcelku alebo sčasti, je bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti KMG zakázaný.

WWW stránky KMG sú dostupné v podobe v akej sú, bez vyjadrených aj nevyjadrených záruk vo vzťahu k správnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti týchto stránok, či vo vzťahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, ktorý ich sprístupňuje, nie sú zavirované alebo či neobsahujú iné závadné komponenty. KMG si vyhradzuje právo kedykoľvek WWW stránky revidovať či zamedziť k nim prístup.KMG nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami, ku ktorému existuje na WWW stránkach KMG odkaz.

Spoločnosť KMG, ani nikto z jej riaditeľov, úradníkov či zamestnancov, nie je v žiadnom prípade, ani v prípade nedbanlivosti, vôbec zodpovedný za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, náhodné či následné škody spôsobené použitím či nemožnosťou použitia týchto stránok.

KMG, logo spoločnosti a názvy produktov KMG sú obchodné známky KMG. Pri stiahnutí akéhokoľvek materiálu alebo informácie z týchto stránok súhlasíte s tým, že ich nebudete kopírovať alebo odstraňovať či zakrývať akýkoľvek copyright či iné upozornenie alebo legendu obsiahnuté v každej takej informácii.

 

web by (c) 2006 INET